Skip to content

Brugerklubbens økonomi

Ansvarsforhold

Generalforsamlingen er øverste myndighed for Brugerklubben, og har dermed det overordnede ansvar for, at budgettet holder sig inden for de udstukne rammer. Dagligt økonomiansvar ligger i Forretningsledelsen. Ved behov for væsentlige budgetændringer eller risiko for budgetoverskridelser er det Forretningsledelsens ansvar enten at få bestyrelsens godkendelse eller at forelægge det for en ekstraordinær generalforsamling. 
 
Procedure for vedtagelse af budget og aflæggelse af regnskab

Brugerklubbens budget besluttes af generalforsamlingen. Af hensyn til den kommunale/regionale budgetprocedure afholdes der strategiseminar i marts, hvor rammerne for næste års udviklingstiltag drøftes. Generalforsamling afholdes i oktober måned. Budgetåret følger kalenderåret.
 

orig_sbsys_mosaik

Forretningsledelsen udarbejder budgetoplæg indeholdende:  

  • Personaleudgifter
  • Mødeafholdelse, seminarer og inspirationsdage mv.
  • Udgifterne til udvikling, fejlrettelse og øvrige justeringer
  • Orientering om, hvordan udgifterne til udvikling forventes anvendt det følgende budgetår.
  • Diverse udgifter

Det samlede budgetoplæg skal indeholde forventet fordeling efter den aftalte fordelingsnøgle. Det bør tilstræbes, at budgettet ikke varierer voldsomt mellem budgetårene. Kan det forudses, at der bør ske en udvidelse af budgetrammen i forhold til “det normale”, bør drøftelsen startes i god tid inden generalforsamlingen.
 
Det endelige og reviderede regnskab forelægges til godkendelse på generalforsamlingen.
 
Fordelingsnøgle

Fordelingsnøglen for Brugerklubbens medlemmer er baseret på den enkelte kommunes indbyggertal. Regioners kontingent ligger på niveau med kontingentet for Vejle kommune. 
 
Kontingent

Sekretariatet udsender først på året faktura til medlemsorganisationerne lydende på det kontingentbeløb, der er vedtaget på Generalforsamlingen i henhold til budget og fordelingsnøgle.
 
Organisationer, der stiller formand og medlemmer til rådighed for Forretningsledelsen, kompenseres for dette efter aftale på Generalforsamlingen.
 
Den daglige økonomihåndtering

Den daglige økonomihåndtering sker i Brugerklubbens sekretariat. Det betyder, at den organisation, hvor sekretariatet er placeret, er regnskabsførende for Brugerklubben. Der er mulighed for at overføre underskud/overskud mellem budgetår.
 
Der udarbejdes en månedlig budgetopfølgning til Forretningsledelsen samt til Drift & Udvikling.
 
Såfremt nye medlemmer optages i løbet af året betaler de efter den vedtagne fordelingsnøgle reguleret for antallet af brugsmåneder.