Skip to content

Aktuelt

Udbud hos Brugerklubben SBSYS 28. februar 2024

Brugerklubben SBSYS har igangsat to udbud for at sikre et fælles, sammenhængende aftalegrundlag i perioden 2025-2028 til brug for indkøb af ydelser til udvikling, vedligeholdelse og applikationsdrift af foreningens 2 løsninger: SBSYS-ESDH løsningen og SBSIP-integrationsløsningen.

Udbuddene gennemføres som udbud med forhandling, da Brugerklubben erfaringsmæssigt ved, at dialogen med potentielle leverandører undervejs i udbudsprocessen, er fremmende for et evt. kommende samarbejde.

På denne baggrund inviterer Brugerklubben SBSYS alle interesserede IT-udviklingsvirksomheder til at deltage i udbudsprocesserne. Brugerklubben udbyder følgende to rammeaftaler for at understøtte en åben og effektiv konkurrence.

  • Udbud med forhandling af rammeaftale vedr. it-tjenesteydelser i form af udvikling, drift, vedligeholdelse og support af SBSYS ESDH
  • Udbud med forhandling af rammeaftale vedr. it-tjenesteydelser i form af udvikling, drift, vedligeholdelse og support af integrationsplatformen SBSIP til SBSYS ESDH

Brugerklubben SBSYS har i den seneste kontraktperiode videreført modernisering af sin løsningsportefølje, så den både fremstår tidssvarende og teknologisikret for at kunne imødekomme og understøtte nye samarbejdsformer og forretningsbehov hos Brugerklubbens 42 medlemsorganisationer.

Det gælder såvel evne til at fungere effektivt, automatiseret og sikkerhedsmæssigt forsvarligt i de enkelte medlemmers IT-landskab gennem API-baserede web-brugergrænseflader og systemintegrationer herunder at kunne booste samspillet i den referencearkitektur, der danner grundlag for fremtidig, fællesoffentlig digitalisering (FDA, KOMBIT, DIGST, Datafordeler mm).

Udbudsmaterialet kan tilgås via det elektroniske udbudssystem ETHICS:

SBSYS: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/09937adb-7786-49fc-a5fc-1cae88624add/homepage

SBSIP: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1eab8583-9cc0-4016-ae0f-6340a11b65bf/homepage

Brugerklubben har indgået nye rammeaftaler om SBSYS og SBSIP med Netcompany og Convergens 2. november 2020

Brugerklubben SBSYS har ultimo oktober afsluttet sine EU-udbudsrunder om Brugerklubbens indkøbsaftaler de næste 4 år. I denne runde har Brugerklubben opdelt konkurrenceudsættelsen af sin løsningsportefølje i 2 ligeværdige udbudsrunder. Rammeaftalen på SBSIP er estimeret til en samlet værdi af 55 – 80 mio. kr. og rammeaftalen på SBSYS er tilsvarende estimeret til 40 – 60 mio. kr. 

Udfaldet på udbudsrunderne blev, at leverandørvalget på SBSYS-rammeaftalen og videreførelse af ESDH-løsningen med fagmoduler tilfalder Netcompany, der overtager rollen fra Miracle. Convergens fortsætter som leverandør på SBSIP-rammeaftalen, hvor de skal videreføre arbejdet med integrationsplatformen og nye web-baserede brugergrænseflader.

Alle udviklings-, vedligeholds- og supportaktiviteter af SBSYS og SBSIP er samlet under hver sin aftale med gensidige forpligtelser og SLA’er på tværs af aftalerne til gavn for Brugerklubbens 40 medlemmer. 

Trods Corona-restriktioner og omfattende tilbudsmateriale har Brugerklubbens udbudsgruppe ydet en formidabel indsats i forhold til forhandlingsrunde og tilbudsevaluering, hvilket særligt Brugerklubbens forretningsledelse og bestyrelsen som beslutningstagere i udbudsrunden har kunnet læne sig op ad og sætter stor pris på. 

Rammeaftalerne blev underskrevet på et fællesarrangement med repræsentanter fra Convergens, Netcompany og Brugerklubben SBSYS, tirsdag den 20. oktober 2020. Der er ikke indløbet klager i den efterfølgende standstill-periode.

Afklaringsfasen med begge leverandører gennemføres som planlagt i november måned. Dernæst igangsættes arbejdet med at gennemføre projekterne i leverancefasen, opbygning af support samt etablering af et partnerskabssamarbejde mellem Brugerklubben og de to leverandører.

De første møder med Netcompany og Convergens har være afholdt i konstruktiv og forstående dialog. Brugerklubben ser derfor frem til samarbejdet med Netcompany om at bringe SBSYS videre i respekt for det store arbejde, Miracle påbegyndte i 2016. Brugerklubben skal ved denne lejlighed udtrykke anerkendelse af Miracle for det store arbejde, de har gennemført de sidste 4 år med at rydde op i kode, omlægge funktionalitet, udvikle API’er og sikre en fyldestgørende dokumentation.

Brugerklubben glæder sig endvidere over, at Convergens udover at skulle videreføre stafetten på integrationsplatformen SBSIP, vil dele ud af sin viden om Brugerklubbens særlige organiseringsform, samarbejdsmodel og store medlemsinddragelse til gavn for det nye partnersamarbejde med Netcompany.

Kontakt formanden for forretningsledelsen, Bent Højlund (bh@randers.dk – 51 56 28 01) eller Chefstrateg Jørgen Rasch (joera@ishoj.dk – ‭21 59 36 60‬) for yderligere information.

Udbud hos Brugerklubben SBSYS 21. april 2020

Brugerklubben SBSYS har netop igangsat to udbudsforløb for at genetablere et fælles, sammenhængende aftalegrundlag i perioden 2021-2024 for indkøb af ydelser til applikationsudvikling, vedligehold og forvaltning af foreningens 2 løsninger: SBSYS-ESDH løsningen og SBSIP-integrationsløsningen.

På denne baggrund inviterer Brugerklubben SBSYS alle interesserede IT-udviklingsvirksomheder til at deltage i processen, og byde på opgaverne i ligeværdig og åben konkurrence.
Brugerklubben udbyder to aftaler:

Udbud med forhandling af rammeaftale vedr. it-tjenesteydelser i form af udvikling, drift, vedligeholdelse og support af SBSYS ESDH.
Udbud med forhandling af rammeaftale vedr. it-tjenesteydelser i form af udvikling, drift, vedligeholdelse og support af integrationsplatformen SBSIP til SBSYS ESDH.

Udbudsmaterialet kan hentes via det elektroniske udbudssystem TrueTender:

SBSYS: https://tender.konnect.dk/invite/731

SBSIP: https://tender.konnect.dk/invite/732

Brugerklubben har i de sidste år redefineret, fornyet og dokumenteret grundlaget for sin løsningsportefølje, så den imødekommer og understøtter nye samarbejdsformer og forretningsbehov. Det gælder såvel evne til at øge digitaliseringsgraden i det enkelte medlems IT-portefølje samt booste samspil i den SOA-referencearktiktur, der ligger til grund for fremtidig, fællesoffentlig digitalisering (FDA, KOMBIT, DIGST).

Dette arbejde har endvidere medvirket til at skabe et mere modent, forbedret og gennemskueligt grundlag for de it-udviklingsvirksomheder, der har interesse i at byde på opgaverne.

Brugerklubben SBSYS afholder udbud 9. juli 2018

Brugerklubben SBSYS udbyder ved udbud med forhandling 2 rammeaftaler omhandlende IT-tjenesteydelser vedrørende vedligeholdelse og support af hhv. SBSYS ESDH-system samt integrationsplatformen til SBSYS ESDH, SBSIP.
Brugerklubben SBSYS udbyder således 2 udbud, henholdsvis:

Udbud 1, Support og understøttelse af SBSYS med alle modulerne som omfatter:

  1. Teknisk support af SBSYS-systemet hos hvert af medlemmerne.
  2. Håndtering og varetagelse af opdateringer af SBSYS-systemet hos hvert medlem 1 – 3 gange om året.
  3. Deployment af Patches hos hvert medlem ved behov.
  4. Samarbejde med leverandører og medlemmet, herunder særligt udviklingsleverandør af SBSYS og den kommende SBSIPsupport-leverandør i tilfælde af driftsforstyrrelser og gennemførelse af problem management.

Udbud 2, Support og understøttelse af SBSIP med moduler og webklient som omfatter følgende ydelser:

  1. Teknisk support af SBSIP hos hvert af medlemmerne.
  2. Automatisk udrulning af opdateringer og patches på SBSIP-systemet hos hvert medlem.
  3. Proaktiv driftsovervågning gennem anvendelse af et driftsværktøj.
  4. Samarbejde med andre parter særligt den kommende SBSYSsupport-leverandøren i tilfælde af driftsforstyrrelser og problem management.

Begge udbud gennemføres som udbud med forhandling, hvorfor første skridt i udbudsprocessen er en prækvalifikationsfase, hvor interesserede leverandører inviteres til at aflevere en ansøgning om prækvalifikation.

Adgang til udbudsmaterialerne
Udbudsmaterialet kan hentes via det elektroniske udbudssystem TenderKONNECT.
For Udbud 1, Support og understøttelse af SBSYS: https://tender.konnect.dk/invite/110
For Udbud 2, Support og understøttelse af SBSIP: https://tender.konnect.dk/invite/111

Tilbud
Tilbud skal afleveres i udbudssystemet TenderKONNECT inden fredag den 17.08.2018 kl. 12.00.

Spørgsmål til udbudsmaterialet
Spørgsmål til udbudsmaterialet skal stilles ved anvendelse af udbudssystemet TenderKONNECT. Spørgefrist er fredag den 08.08.2018.

Debat om Brugerklubben SBSYS i Børsen 20. marts 2018

Joachim B. Olsen, MF (LA) og Eva Kjer Hansen, MF (V) skrev den 12. marts et debatindlæg i Børsen under overskriften “Kommunerne skal overlade it- udvikling til det private”. Brugerklubben SBSYS blev fremhævet i indlægget.

Den 20. marts har Børsen bragt Brugerklubbens svar på indlægget under overskriften “Forkerte påstande om kommunale brugerklubber”.

Til Joachim B. Olsen og Eva Kjer Hansen har Brugerklubben sendt et udvidet svar på deres debatindlæg:

Misforståelser og forkerte påstande om kommunale brugerklubber

I et debatindlæg d. 12.3.18 lykkes det Joachim B Olsen og Eva Kjer Hansen at tegne et billede af Brugerklubben SBSYS, som desværre indeholder en række misforståelser og åbenlyse fejl.

SBSYS er et indkøbsfællesskab – al udvikling er privat

Debatindlægget roser i starten kommunerne for både at gå sammen i indkøbsfællesskaber og at arbejde sammen om vidensdeling. Det er kun naturligt og giver bedre og billigere løsninger til kommunerne argumenteres der for. Vi kan ikke være mere enige – og Brugerklubben SBSYS er netop et sådant indkøbsfællesskab, hvor vi har samlet kræfterne hos 39 kommuner og 1 region. Vi har ingen IT udviklere ansat og al udvikling af klubbens ESDH løsning foregår af private softwarehuse (i konkurrence og efter EU udbud). Så de kommunale skattekroner går tilbage til den private IT branche.

SBSYS er 100% lovlig

Indlægget antyder at SBSYS ikke er lovlig jvf Ankestyrelsens nylige afgørelse omkring brugerklubbens aktiviteter (en afgørelse der er fremkommet, fordi Brugerklubben selv har bedt om en afklaring). Ankestyrelsens afgørelse er at Brugerklubbens hovedaktivitet – nemlig at være indkøbsfællesskab for 39 kommuner og 1 region – er 100% lovlig. Den lille del af brugerklubbens aktivitet som Ankestyrelsen har kritiseret er nu afsluttet og Ankestyrelsen har meddelt Brugerklubben af sagen er lukket. Vi kan derfor slå fast, at Brugerklubben SBSYS nu er 100% lovlig – uden forbehold. Så antydningen af at SBSYS ikke er en lovlig konstruktion, kan vi pure afvise.

Opgaverne er i udbud
Forfatterne antyder ligeledes at kommunerne tilsidesætter udbudspligten ved at melde sig ind i en Brugerklub. Også her må vi melde hus forbi. Og var den argumentation korrekt, så det sort ud for det meste af det offentlige indkøb. Både SKI, KOMBIT og alle andre indkøbsfællesskaber arbejder nemlig efter samme princip. Køber man ind via indkøbsfællesskabet, så er udbudsforpligtelsen afløftet via indkøbsfællesskabets udbud. Det er jo hel pointen ved at gå sammen – færre, men større udbud med billigere priser og bedre kvalitet til følge – en praksis som også debatindlægget selv roser kommunerne for. SBSYS har netop ultimo 2016 afholdt 4 store EU udbud på vegne af medlemmerne, så vi må på det kraftigste tage afstand fra påstanden om at kommunerne ”tilsidesætter udbudspligten”.

SBSYS er et prisbilligt og godt ESDH system
SBSYS har i dag 5 private leverandører, der leverer IT udvikling, support, implementering og undervisning – hele kæden i IT udviklingsprocessen leveres altså af private. Fordi vi er gået sammen har vi skarpe priser og vi har via vidensfællesskabet og vores indsigt i de kommunale processer forstået at stille krav til vores leverandører om at levere en løsning af høj kvalitet, der opfylder vores behov. Altså netop en billig løsning af høj kvalitet til glæde for kommunerne og dermed skatteborgerne.

/Jesper Thyrring Møller, bestyrelsesformand SBSYS
Anders Bjært Sørensen, formand for forretningsledelsen SBSYS

Brugerklubben SBSYS er lovlig

I maj 2013 skrev Brugerklubbens SBSYS til Indenrigsministeriet med spørgsmålet om, hvorvidt Brugerklubben lovligt kan stille it-systemet SBSYS, der videreudvikles og vedligeholdes til medlemmernes eget brug, til rådighed for andre end medlemmerne mod betaling.

I juli 2014 bad Brugerklubben desuden om svar på spørgsmålet om, hvorvidt det er lovligt for kommuner og regioner at være medlemmer af Brugerklubben SBSYS.

Afgørelse fra Ankestyrelsen

I september 2017 har Ankestyrelsen afgjort at kommuners og regioners deltagelse i Brugerklubben er lovlig efter kommunalfuldmagtsreglerne/myndighedsfuldmagten.

Ankestyrelsen udtalte også at Brugerklubbens udstedelse af licensaftaler ikke er en lovlig kommunal/regional opgave.

Brugerklubben tager Ankestyrelsens afgørelse til efterretning

På Brugerklubbens Generalforsamling i oktober 2017 besluttede man at tage afgørelsen til efterretning.
Brugerklubben SBSYS har derfor opsagt alle licenser til ikke-medlemmer med udløb til den 31. december 2017.

Ankestyrelsen kvitterer for Brugerklubbens beslutning og bekræfter at sagen lukkes.

Hent skrivelserne mellem Brugerklubben SBSYS og Ankestyrelsen.